ﻣﺎﻟﺖ ایچ، ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ در ﺑﺎزار ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ

ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻟﺖ در ﺑﺎزار ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ‌ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﮔـﻮش می‌رسد. ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﺎءاﻟﺸﻌﯿﺮ و ﻣﺎﻟﺖ در اﯾـﺮان ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ وﯾـﮋه‌ای دارد. از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﺎی، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی ﮔﺎزدار، ﺷﯿﺮ و ﻗﻬﻮه ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮب را در اختیار دارند و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﻮاص و ﻓﻮاﯾﺪﺷﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه تا سهم ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را به خود اختصاص دهند.

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ این است ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ‌ی ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی ﮔﺎزدار ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮاﻧﻪ‌ی ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ، در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎءاﻟﺸﻌﯿﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ می‌توانند ﺑـﺎ ﺗﺎکید بر روی ﻓﻮاﯾﺪ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد، اﻋﻢ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺼﺮف آن را ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ.

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ از ﻗﻔﺴﻪ‌ی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﯿﺎز دارد، ﭼﯿﺴﺖ؟

در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ‌ﻫﺎ، ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی دارﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  “ﻗﺪرت ﺑﺮﻧﺪ” ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ می‌شود ﯾﮏ ﺑﺮﻧـﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻪ‌ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ، “اﻟﻘﺎی ﺣﺲ ﻟﺬت” می‌تواﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻌـﺪی ﺑـﻪ ﺣﺴﺎب بیاید. ﻓﺮﻣﺖ ﺑﺴﺘﻪ‌ﺑﻨﺪی، و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ  آن  “رﻧﮓ ﺑﻨﺪی”  اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣـﻞ در اﻟﻘﺎی ﺣﺲ ﻟﺬت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی، ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﺧﺮﯾﺪ ﺗﮑﺎﻧﺸﯽ (Impulse Buying) است.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار اﯾﺮان ارائه شده و ﺑﻪ ﻣﺮور و در ﻃﯽ ﺳﺎل‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻫﻢ اﻧﺘﻘـﺎل داده ﺷﺪ. رﻧﮓ ﺑﻨﺪی ﺟﺬاب، ﺧﻂ ﻓﮑﺮی اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮوی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺷﺪه است، ﻣﺎﻟﺖ‌اﯾﭻ ﻫﻢ ﺑﯽ‌ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب رنگ‌های  زﻧﺪه و  ﺷﺎرپ  و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎﺗﯽ در ﺑﺴـﺘﻪ‌ﺑﻨﺪی‌های ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻬﯽ وﯾﮋه‌ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﺎن ﻟﻮﮔﻮ ﻧﯿﺰ در ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن ﻃﺮح ﻟﻮﮔﻮی ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺘﯿـﺎج ﺑـﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ، وﻟﯽ وﺟﻮد ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻗﻪای در ذﻫﻦ ﮐـﺎرﺑﺮ اﯾﺠـﺎد ﮐﻨـﺪ و ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎلیت‌های ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ را در ذﻫﻦ ﺑﯿﺎورد.

ﻣﺎﻟﺖ‌اﯾﭻ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﮐﺎراﮐﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﻧﻈـﺮ ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺤﺮﯾﮏ آن‌ها ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺎراﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد ﮐﺎﻣﻼ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣﻌﺮوف ﻣﻠﻮان زﺑﻞ طراحی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﺜﺒﺖ و خاطره‌انگیزی ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دارد.

ﮐﺎﻧﺎل‌های ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺎﻟﺖ‌اﯾﭻ

ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮوﺷﮕﺎه‌ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه‌ای در ﺳﺮتاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻃـﯽ ۷۰ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و  ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻧﺴـﻞ ﺟﺪﯾـﺪ اﯾـﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻃﯽ ۱۵ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، POSM ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل‌های ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و ﺗﻠﻘﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺪه  اﺳﺖ.  ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮوش ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﺮده ﻓﺮوﺷـﯽ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ، مشخص ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺪه‌ی ﺧﺮﯾﺪاران ﭘﯿﺶ از تصمیم‌گیری برای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻣﺸﺨﺺ، روﺑﺮوی ﻣﺤﻞ ﭼﯿـﺪﻣﺎن آن ﮐﺎﻻ ﺗﻮﻗﻒ می‌کنند و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ می‌گیرند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ به طور ﮐﻠﯽ می‌توان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن روﺑﺮوی ﻗﻔﺴﻪ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮشان، ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﯾﺪاران اﺳﺖ.

ﻣﺎﻟﺖ اﯾﭻ در ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﺑﻪ صورت ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ای ﺑﻪ این موضوع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ از اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪه‌اند ﮐﻪ اﮔﺮ رد یک ﭘﯿﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ، اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺎدﯾﺪه ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿـﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ می‌شود.

ﻣﺎﻟﺖ اﯾﭻ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎ و ﻗﺎب ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ‌ها در ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش، ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘﯽ در راﺳـﺘﺎی اﻫـﺪاف ﺧـﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﻄﻌﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی فعالیت در نقطه‌ی فروش، رﺷﺪ ﻓﺮوش ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت است. اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل، اﯾﺠﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ماندگار در ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺳﺖ.

ﻓﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻣﺎﻟﺖ اﯾﭻ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻨﺪﻣﺼﺮف ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف از ﺑـﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ. اﻣﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﻨﺪی ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽﺷﺎن در دل ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺟﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺖ از ﮐﺎﻻﻫﺎ، ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪه‌ای ﻧﻤﯽﻃﻠﺒﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪت اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ، ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨﺪه در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻻ دﻗﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻨﺪﻣﺼﺮف دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎزد، رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃـﺐ اﺳـﺖ. ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻨﺪﻣﺼﺮف واﺑﺴﺘﻪ و ﻋﻼﻗﻪ‌ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪی ﺧﺎص ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺎدت ﺑﺮاﯾﺸـﺎن دﺷـﻮار اﺳﺖ. ﺗﻨﻮع ﻓﻮق‌اﻟﻌﺎده زﯾﺎد ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد تا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘـﻮای ﭘﯿـﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎﺗﯽ، اﺳـﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﮐﻠﯽ، ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﻮد.

ﻣﺎﻟﺖ‌اﯾﭻ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ‌ﺑﻨﺪی ﺟﺬاﺑﺶ، در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾـﻦ ﻧﯿـﺰ ﺣﻀـﻮر ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ در ﺻﻔﺤﻪ  اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺎﻟﺖ‌اﯾﭻ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺼﺮی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ اﻋﻢ از رﻧﮓ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎراﮐﺘﺮ و … را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺣﺴﺎس می‌کنید، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ کپشن‌ها، ﻫﺸﺘﮓ‌ﻫﺎ، ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺼـﺮی پست‌ها و فعالیت اینفلوئنسرها ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ را به شما ﻣﻌﺮﻓﯽ می‌کند.

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ، ﻣﺮوری اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺗﺎزه نفس نوﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﺎﻟﺖ در ﺑﺎزار اﯾﺮان  اﺳﺖ، ﺑﺮﻧﺪ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه در ﺣﺎل ﺣﺮﮐـﺖ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ می‌رسد که ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‌رﯾـﺰی درﺳﺘﯽ ﺑﺮای فعالیت‌های ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﻮد دارد. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐـﺮده‌اﯾـﺪ و سوال ﺑﻌﺪی این است که آﯾﺎ در ﻓﻀﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ، دﯾﺪن اﯾﻦ ﺷﻠﻒ‌ﻫﺎ و ﯾﺨﭽﺎل‌ﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ می‌کند ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟


One thought on “ﻣﺎﻟﺖ ایچ، ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ در ﺑﺎزار ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ”

  1. سلام من دوبار در مقا طع متفاوت شاهد تبلیغ همراه با ارائه نمونه بعلاوه هدایایی از سوی آن شرکت مالت ایچ بودم . و پس ازتست نمونه ،مطالب ذیل را به عرض می‌رسانم.
    کیفیت فرآورده شما در مقابل رقبا قابل رقابت نیست
    طراحی لیبل ،رنگهای بکار رفته و مطالب غیر موثر و نامناسب
    من اگر جای مد یران آن شرکت بودم این همه هزینه را صرف نوآوری و کیفیت محصول نهایی میکردم
    تبلیغ به این شیوه ناکارآمد است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *