بخش “من اگر جای مدیر …. بودم” یواش یواش داره جای خودش رو بین دوستان باز می کنه. این نوبت از سری یادداشتهای “من اگر جای مدیر … بودم ” را اختصاص دادیم به برند محسن. اما قبل از هر چیز دوست دارم بحث را با ذکر این خاطره شروع کنم که ” در برنامه ...